Малады курорт Белек (Турцыя) абавязкова запомніцца ўсім, хто прыязджае сюды на адпачынак, цікавымі экскурсіямі, блакітным морам і павышаным камфортам пражывання. У гэтым раздзеле прадстаўлены лепшыя сямейныя гатэлі Белеку «5 зорак», якія скораць гасцей эфектным знешнім выглядам, вытанчаным і раскошным інтэр'ерам, зручным месцазнаходжаннем, бездакорным узроўнем сэрвісу і, вядома, масай забаў. Пражыванне ў гатэлях Белеку класа «люкс» - гэта магчымасць адпачыць усёй сям'ёй па вышэйшым разрадзе.

Кошты на гатэлі ў Белеку

Што тычыцца харчавання, можна выбраць варыянт «усё ўключана», паўпансіён, пражыванне са сняданкамі. Персанал гасцініц Белеку асаблівую ўвагу надае арганізацыі дзіцячага харчавання. У меню, як правіла, прысутнічаюць традыцыйныя карысныя прадукты (малочныя кашы, тушеные гародніна, тэфтэлі, булёны, амлеты), а таксама багацце садавіны і нацыянальных прысмакаў. Свежевыжатые сокі, марозіва, выпечка - вось дзе сапраўдны рай для ласуноў! У бацькоў не паўстане сумненняў у тым, што дзіця будзе сыты і шчаслівы на працягу ўсяго адпачынку ў гатэлі.

Браніраванне гатэляў у Белеку

Новыя гатэлі Белеку ідэальна падыходзяць для таго, каб сямейны адпачынак у Турцыі прынёс масу станоўчых эмоцый, і каб вы захацелі прыехаць сюды яшчэ не адзін раз. Плануючы свой адпачынак, улічыце, што для дзіцяці найбольш камфортнае надвор'е ў Белеку ў канцы мая - першай палове чэрвеня або ў першай палове верасня. Добрага Вам адпачынку ўсёй сям'ёй!

Âíåøíèé îáëèê è òåðèòîððèÿ

Îòåëè 5 * â Òóðöèè âêëþ ÷ àþò îáøèðíóþ ïðîãðàììó ïðåäîïëà ÷ åííûõ óñëóã. Íàïðèìåð, ïîñåùåíèå òðåíàæåðíîãî çàëà èëè êðûòîãî êàòêà ñî ëüäîì. Áîëüøèíñòâîîòåëåé ïðåäîñòàâëÿåò áåñïëàòíûå ôèíñêèå ñàóíû, îäíîêðàòíûå âèçèòû â SPA-ñàëîíû, à òàêæåèãðû â áèëëèàðä, íàñòîëüíûé òåííèñ, áîóëèíã, èãðàëüíûå àâòîìàòû.

 ïåðå ÷ åíüáåñïëàòíûõ óñëóã ìîãóò âîéòè àðåíäà âåëîñèïåäîâ è îòäåëüíûå âèäû ðàçâëå ÷ åíèé íà âîäå, íàïðèìåð - êàíîý, áàéäàðêè, âîäíûå âåëîñèïåäû. Êàê ïðàâèëî, ïëàòíûìè ÿâëÿþòñÿäëèòåëüíîå ïîñåùåíèå SPA öåíòðîâ, òóðåöêàÿ áàíÿ ñ ìàññàæåì, à òàêæåâñå âèäûìîòîðèçîâàííûõ âèäîâ ñïîðòà, âêëþ ÷ àÿ ïàðàñåëèíã.

Îòåëè ïÿòü çâåçä â Òóðöèèèìåþòîáøèðíûå òåððèòîðèè, îôîðìëåííûå â âèäå áàññåéíîâ. Íåêîòîðûå îòåëè ìîãóò ïîõâàñòàòü íåñêîëüêèìè áàññåéíàìè è äàæå êàñêàäîì âîäÿíûõ ãîðîê èëè àòòðàêöèîíîâ, êàê äëÿ äåòåé, òàê è âçðîñëûõ, ïîñåùåíèå êîòîðûõ äëÿ ïðîæèâàþùèõ â îòåëå áåñïëàòíîå.

Ïëÿæ

Îòåëè 5 * çâåçä â Òóðöèè ïîëüçóþòñÿ ïîòðÿñàþùåé ïîïóëÿðíîñòüþ. Íåðåäêà ñèòóàöèÿ, êîãäà îòäåëüíûå âèäû äàëåêî íå äåøåâûõ íîìåðîâ, îáû ÷ íî ñ âèäîì íà ìîðå, ðàñêóïàþòñÿ çà 2-3ìåñÿöà äî ñîâåðøåíèÿ ïîåçäêè.

Ëþäè öåíÿò îñîáîå êà ÷ åñòâî îáñëóæèâàíèÿ, âêóñíóþ èðàçíîîáðàçíóþ êóõíþ, ýëåãàíòíûé âíåøíèé è âíóòðåííèé èíòåðüåðû ãîñòèíèö. Ìíîãèåïðåäïî ÷ èòàþò îòåëè ñ ÷ àñòíûìè âèëàìè èëè áóíãàëî, èìåþùèìè ñîáñòâåííûå áàññåéíû è îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë.

Каб актыўна правесці сямейныя выхадныя за горадам, але не вельмі далёка ад сталіцы, скарыстайцеся нашай падборкай, у якую ўвайшлі лепшыя гатэлі ў Падмаскоўі для адпачынку з дзецьмі. Рэйтынг гатэляў складзены па колькасці станоўчых водгукаў ад гасцей у сістэме онлайн браніравання гатэляў. Па спасылках ніжэй можна праверыць наяўнасць месцаў і цэны ў 2021 годзе.

Гатэль Москоу Кантры Клаб 5 зорак размешчаны ў асяроддзі маляўнічых лясоў у пасёлку Нахабино, у 13 км ад МКАД. На тэрыторыі гатэля размешчаны рэзідэнцыі для доўгатэрміновай арэнды, 18-луночное поле для гольфа, спартыўны комплекс, спа-цэнтр з саунамі і турэцкімі лазнямі, 9 рэстаранаў і бараў.

У гатэлі ёсць усё для камфортнага адпачынку з маленькімі дзецьмі. У рэстаранах «Поры Года», Лобі бары і Снэк Бары дзейнічае спецыяльнае дзіцячае меню. Смачныя і апетытныя стравы, порцыі якіх разлічаны на дзяцей. Па папярэдняй замове прадастаўляецца дзіцячая ложачак ў нумары, дзіцячы крэселка ў рэстаране, можна падагрэць дзіцячае харчаванне.

Дзеці узростам ад 3 да 7 гадоў могуць пагуляць у дзіцячай гульнявой пакоі пад наглядам уважлівых выхавальнікаў. Для дзяцей ад 5 да 12 гадоў па выхадных днях і ў вакацыі праводзяцца творчыя і кулінарныя майстар-класы, інтэрактыўныя і забаўляльныя праграмы (гульні, конкурсы, міні дыскатэкі, пірацкія прыгоды).

  • Размяшчэнне ў Нахабино
  • Басейн, спа і аздараўленчы цэнтр
  • Уключаны сняданак ці сняданак, абед і вячэру

Горад ужо многія гады з'яўляецца адным з галоўных сямейных курортаў у Іспаніі. І гэтая слава заслужана, бо тут чыстае мора з пакатым уваходам у ваду, маецца буйны парк забавак (з атракцыёнамі для дзяцей любога ўзросту), шмат забавак, рэстараны прапаноўваюць дзіцячае меню, большасць гасцініц арыентавана на сем'яў з дзецьмі і мае на сваёй тэрыторыі дзіцячыя пляцоўкі і гульнявыя пакоі, штодня праводзіцца забаўляльная праграма.

У нашым аглядзе мы абралі самыя лепшыя гатэлі для адпачынку з дзецьмі ў Салоу. Усе яны арыентаваныя на сем'яў і маюць адпаведную інфраструктуру. Паколькі на курорце амаль няма варыянтаў 5 зорак, то ў артыкуле прадстаўлены 4- і 3-зоркавыя гатэлі. Танныя варыянты мы не разглядалі, т.. наўрад ці бацькі пажадаюць спыняцца з дзецьмі ў некомфортабельных нумарах. Па магчымасці мы выбіралі жыллё побач з морам і арыентаваліся на водгукі адпачываючых.

H Salauris Palace *

Ці мае ўсю інфраструктуру, як для дзяцей, так і для дарослых: 2 басейна (крыты і адкрыты), спа-салон, джакузі, сауну, салярый, трэнажорная зала, дзіцячую гульнявую пляцоўку і пакой, сямейныя нумары.

На тэрыторыі можна пагуляць у настольны тэніс, дартс, більярд. Праводзіцца інфармацыйна-музычная праграма, ёсць аніматары.

Hotel PortAventura *

Отельимеет 4 зоркі і пабудаваны ў выглядзе традыцыйнай міжземнаморскай вёскі з паркам і возерам. У кошт нумара ўключана наведванне парку Порт Авентура на працягу ўсяго перыяду пражывання (гасцініца знаходзіцца побач з ім).

Мы выкарыстоўваем печыва
Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб гарантаваць, што мы даем вам лепшы вопыт на нашым сайце. Выкарыстоўваючы вэб-сайт, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі файлаў cookie.
Дазваляюць печыва