Îòåëü íåáîëüøîé. Î ÷ åíü ïðèÿòíûé è äîáðîæåëàòåëüíûé õîçÿèí. Âñòðå ÷ àåò âñåãäà êàê áëèçêèõ äðóçåé. Íà âñå ïðîñüáû ðåàãèðóåò ìãíîâåííî. Íà âåëîñèïåäå, íà êîòîðîì ÿ åçäèë, îòêðóòèëîñü êðåïëåíèå çàäíåãî êðûëà. Êîãäà ïðèåõàë â îòåëü, ñêàçàë õîçÿèíó. Äàâàé ñþäà, ñåé ÷ àñ ñäåëàþ - ñêàçàë îí. È äåéñòâèòåëüíî, ÷ åðåç 10 ìèíóò âñ¸ áûëî ãîòîâî. Ýòî ïðîñòî ïðèìåð, íî îòíîøåíèå ê ãîñòÿì îòåëÿ ó íåãî èìåííî òàêîå. À âåäü ìîã áû ñêàçàòü, îê, ïî ÷ èíþ, îñòàâü òàì âåëèê. Ëè ÷ íî ìíå ýòî î ÷ åíü ïðèÿòíî.

Äà, òî ÷ íî. Âåëîñèïåäû äàþò â îòåëå íà âåñü ñðîê ïðîæèâàíèÿ. Îí ïðîñòî çàêðåïëÿåòñÿ çà òîáîé è íà íåì åçäèøü òîëüêî òû. Ýòî î ÷ åíü óäîáíî. Åñòü ê âåëîñèïåäàì äåòñêèå êðåñëà è êîðçèíêè. Åñòü äåòñêèå âåëîñèïåäû è òðåõêîëåñíûé âçðîñëûé. Òî åñòü âåëèêè äëÿ ëþáîãî âîçðàñòà è óìåíèÿ êàòàòüñÿ. Ñàìî ñîáîé, åñòü çàìêè äëÿ òîãî, ÷ òîáû îñòàâëÿòü âåëîñèïåäû ãäå óãîäíî.

 íîìåðå ÷ èñòî è àêêóðàòíî. Íîâàÿ ìåáåëü è ñàíòåõíèêà, êðàñèâàÿ ÷ èñòàÿ ïëèòêà â ñàíóçëå. Äàæå ëåáåäåé èç ïîëîòåíåö ãîðíè ÷ íàÿ êðóòèò êàê â Åãèïòå. Òåëåâèçîð, ÷ àéíèê, áåñïëàòíûé Wi-Fi ñ õîðîøèì ñèãíàëîì.

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå îòåëÿ ìîæåò áûòü êàê ìèíóñîì, òàê è ïëþñîì. Äëÿ íàñ - ñêîðåå ïëþñ. Äà, äî ïëÿæà äàëåêîâàòî. Íî çàòî êàê êëàññíî ïðîêàòèòüñÿ ñ óòðà ïî Îëèìïèéñêîìó ïàðêó íà ïëÿæ íà âåëîñèïåäå. Ïî âðåìåíè åõàòü äî ïëÿæà ìèíóò 10-15.

Äî âõîäà À íà ãëàâíóþ òðèáóíó òðàññû Ôîðìóëà 1 ïåøêîì ìèíóò 10. Ñîáñòâåííî, ýòî æå è áëèæàéøèé ê îòåëþ âõîä â Îëèìïèéñêèé ïàðê.

Ñòîëîâîé â ñàìîì îòåëå óæå, ê ñîæàëåíèþ, íåò. Ðàíüøå áûëà, ãîòîâèëè òàì î ÷ åíü âêóñíî è íå äîðîãî. Íî, êàê íàì ðàññêàçàëè, ìàëî êòî òàì êóøàë, ïîýòîìó îíà ñåáÿ íå îïðàâäûâàëà è íå ïîëüçîâàëàñü ñïðîñîì.

 • Мы не робім падборы тураў - вы самі выбіраеце прыдатны тур і гатэль у нас на сайце.
 • ператэлефаноўваць не за 26 секунд, а на працягу некалькіх хвілін, каб трымаць менш супрацоўнікаў у кол-цэнтры.
 • Амаль не ўкладаемся ў рэкламу - нас раяць сябрам.
 • Ці не трымаем 45 кліенцкіх офіса ў розных раёнах і гарадах - толькі адзін, у самым.
 • Усе кансультацыі аказваем па тэлефоне і прымаем аплату он-лайн. Але можна оффлайн - адзін кліенцкі офіс як раз для гэтага.

Многія турагенцтва прадаюць туры з большай камісіяй, мы робім усё магчымае, каб прадаваць турыс камісіяй ад 3-5%. Прыкладна з такой камісіяй прадаецца больш за просты прадукт - авіябілеты.

Усе цэны, названыя на сайце канчатковыя. Ніякіх схаваных даплат і нацэнак. Даведацца большеСамые цікавыя прапановы хутка заканчваюцца.

 • пражыванне ў нумары абранай катэгорыі
 • харчаванне згодна з выбраным пакету
 • наведванне адкрытага басейна з 1 мая па 31 кастрычніка з 08: 00-20: 00
 • наведванне трэнажорнай залы з 06:00 да 23:00
 • наведванне Сочы Парку, колькасць наведванняў роўна колькасці начэй пражывання
 • карыстанне уласным абсталяваным пляжам
 • карыстанне сейфам ў нумары
 • карыстанне дзіцячым клубам «Карусель», дзіцячай пляцоўкай
 • кругласутачная паркоўка
 • пакой для захоўвання багажу
 • інтэрнэт Wi-Fi на ўсёй тэрыторыі гатэля

У сувязі сремонтными працамі тэрмальная зона аздараўленчага цэнтра (крыты басейн, джакузі, сауна, лазня і хамам) не будуць працаваць з 31 мая па 13 июнявключительно.

Парк-гатэль «Волат» у Сочы размяшчаецца ў двух будынках - галоўным, стылізаваным пад старадаўні замак і Рыцарскай корпусе. Афармленне нумароў падтрымлівае «замкавую» тэму - яны абстаўлены ў класічным стылі, пры гэтым мэбля вельмі зручная і функцыянальная. У нумарах ўсіх катэгорый ёсць усё неабходнае для камфортнага знаходжання - ад элітнай касметыкі да спадарожнікавага тэлебачання і Wi-Fi.

Багатае, смачнае і разнастайнае харчаванне па сістэме «шведскі стол» арганізавана ў рэстаране гатэля (сняданкі ўваходзяць у кошт пражывання, таксама тут можна паабедаць або павячэраць). Акрамя таго, у гатэлі працуе рэстаран рускай і еўрапейскай кухні і лобі-бар.

Госці «волата» могуць адпачыць у СПА-комплексе гатэля (з тэрмальнай зонай, крытым басейнам і незвычайнымі воднымі працэдурамі), наведаць салон прыгажосці і трэнажорная зала; ў летні час на тэрыторыі таксама працуе адкрыты басейн. Сэрвісныя службы гатэля працуюць кругласутачна, ёсць паркоўка, пакой для захоўвання багажу, можна скарыстацца паслугамі хімчысткі і пральні.

Для маленькіх гасцей гатэля "Волат" у Сочы штодня з ранку да вечара адкрыты дзіцячы клуб «Карусель» з разнастайнай і займальнай праграмай (майстар-класы, спартыўныя і развіваючыя гульні, мультфільмы, танцы і многае іншае), працуе гульнявы ​​пакой «Легород». Акрамя таго, усе госці гатэля могуць бясплатна наведваць «Сочы Парк».

Мы выкарыстоўваем печыва
Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб гарантаваць, што мы даем вам лепшы вопыт на нашым сайце. Выкарыстоўваючы вэб-сайт, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі файлаў cookie.
Дазваляюць печыва