Íîâîñòè

Radisson Hotel Group îáúÿâèë îá îòêðûòèè 15 íîâûõ îòåëåé â ðåãèîíå EMEA (Åâðîïà, Áëèæíèé Âîñòîê è Àôðèêà) âî II êâàðòàëå 2020 ãîäà. Íîâûå ñîãëàøåíèÿ ïîäòâåðæäàþò ñåðüåçíóþ íàöåëåííîñòü Ãðóïïûíà ðåàëèçàöèþ àìáèöèîçíîãî ïÿòèëåòíåãî ïëàíà ðàçâèòèÿ. Radisson Hotel Group ïðîäîëæàåòóêðåïëÿòü ïðèñóòñòâèå â ðåãèîíå EMEA.

Ýëè Þíåñ, èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò è äèðåêòîð ïî ðàçâèòèþRadisson Hotel Group, îòìåòèë: «Íàø áèçíåñ áàçèðóåòñÿ íà äîëãîñðî ÷ íûõ îòíîøåíèÿõ, îñíîâà êîòîðûõ äîâåðèå è îòâåòñòâåííîñòü. Ìû ðàñøèðèëè ïðèñóòñòâèå íà òåððèòîðèè Óêðàèíû, Èòàëèè, Ôðàíöèè, Àâñòðèè, Ãðåöèè, Ðîññèè, ÎÀÝ è Àôðèêè. Âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ àêòóàëüíîñòè áðåíäîâ Radisson Hotel Group è ñàìîîòâåðæåííîé ðàáîòå êîìàíäû êîìïàíèè. Ìû áëàãîäàðíû âëàäåëüöàì îòåëåé çà äîâåðèå, îêàçàííîå íàøèì áðåíäàì è ñîòðóäíèêàì ».

Radisson Hotel & Congress Center â Ñàðàíñêå èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ïðèåìà äåëîâûõ ëþäåé è òóðèñòîâ: â íåé 137 íîìåðîâ, ðåñòîðàí ñ ëåòíåé âåðàíäîé, ëîááè-áàð, õîðîøî îáîðóäîâàííûé ôèòíåñ-öåíòð ñ áàññåéíîì è ñàóíîé. Îòåëü ïðåäëàãàåò ãîñòÿì êðóïíåéøóþ â Ðåñïóáëèêå Ìîðäîâèè ïëîùàäêó äëÿ ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îáùàÿ ïëîùàäü ñîñòàâëÿåò 700 êâ. .

Ãîñòèíèöà óäîáíî ðàñïîëîæåíà â ñàìîì öåíòðå ãîðîäà. Ñàðàíñê ñòîëèöà Ìîðäîâèè, îäèí èç ñàìûõ êðàñèâûõ è áëàãîóñòðîåííûõ ãîðîäîâ â Ðîññèè.  ïîñëåäíèå ãîäû ãîðîä ñòàíîâèòñÿ âñå áîëåå ïîïóëÿðíûì ñðåäè òóðèñòîâ íå òîëüêî èç-çà ñâîåãî áîãàòîãî èñòîðè ÷ åñêîãî íàñëåäèÿ, íî è â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì â í¸ì ìàñøòàáíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Radisson Hotel Ulyanovsk ðàñïîëîæåí â èñòîðè ÷ åñêîì öåíòðå Óëüÿíîâñêà. Â íåé 176 íîìåðîâ ðàçëè ÷ íûõ êàòåãîðèé, êðóãëîñóòî ÷ íûé ðåñòîðàí, ëîááè-áàð, îòêðûòàÿ òåððàñà, êîíôåðåíö-çàëû è ïåðåãîâîðíûå êîìíàòû.

Hilton Worldwide абвясціў аб планах па будаўніцтве новых гатэляў у Расіі / У Ізраілі з'явіцца 3,5 тыс. Новых гасцінічных нумароў / Жэнеўскі гатэль Le Richemond прапанаваў паслугу «Лыжня прыслужніка»

Севастопаль, 30 красавіка. / ТАСС /. Гатэлі паўднёвых рэгіёнаў Расеі, дзе традыцыйна развіты пляжны і сямейны турызм, распрацоўваюць новыя больш гнуткія тарыфы, якія яны прапануюць пасля пандэміі, і не плануюць адмаўляцца ад папулярнай мадэлі all inclusive ( "усё ўключана"), паведамілі ТАСС прадстаўнікі галіны.

Гатэлі захаваюць фармат "усё ўключана"

Апытаныя ТАСС отельеры адзначаюць, што фармат "усё ўключана" быў зручны для шмат каго з расейцаў і карыстаўся вялікай папулярнасцю, а гэта значыць, што адмяняць яго пасля аднаўлення працы курортаў няма сэнсу.

"Зніжэнне попыту магчыма, як часовая з'ява, звязаная больш з скарачэннем даходаў. Але трэба разумець, што стварэнне фармату all inclusive - адно з галоўных дасягненняў сусветнай туріндустрыі за апошнія паўстагоддзя. Яно зрабіла даступным для сярэдняга класа" пяцізоркавы адпачынак ", а для бацькоў - бесклапотны адпачынак з дзецьмі. І пакуль не з'явіцца новы гэтак жа камфортны фармат, all inclusive, а тым больш ultra all inclusive, будуць запатрабаваныя", - упэўнены прэзідэнт Расійскага саюза туріндустрыі Сяргей Шпілька.

Як паказаў інвестар Анапскага курорта Miracleon Валерый Димоев, многія турысты цэняць all inclusive за тое, што ім лягчэй спланаваць выдаткі на адпачынак, так як яны адразу плацяць за ўвесь набор паслуг, і ўзнікае менш дадатковых марнаванняў на забавы. У гэтым годзе ў трох гатэлях курорта плануецца апрабаваць фармат "ультра ўсё ўключана", куды ўвойдзе яшчэ большы набор паслуг.

Новыя прапановы

Уладальнікі гасцініц зараз працуюць над новымі тарыфамі - такімі, якія былі б больш выгодна для асобных катэгорый гасцей і дапамаглі б прыцягнуць больш кліентаў. Прапрацоўваюць і новыя віды паслуг.

"Лета забраніравана на 80%, і ёмістасці для прыросту бранёй няшмат. Пытанне ў тым, ці будзем мы ў чэрвені працаваць, альбо калі трэба будзе гасцям прапаноўваць альтэрнатыўныя даты летам ці восенню", - распавяла генеральны кіраўнік гатэля " Рыўера Санрайз "у крымскай Алушце Кацярына Яроменка.

Яна дадала, што, будуючы планы на сезон, отельеры ўлічваюць гэтыя і іншыя фактары, абумоўленыя сітуацыяй з коронавирусом, імкнуцца адаптаваць свой прадукт пад спецыфіку гэтага года - грэць басейны, зрабіць упор на аздараўленне сем'яў з дзецьмі.

Падобнай палітыкі мае намер прытрымлівацца і генеральны дырэктар найбуйнейшага курортнага комплексу Феадосіі "Пунсовыя ветразі" Ганна Нерозина. Яе кампанія прапануе турыстам да пяці варыянтаў пакетаў, у тым ліку тыя, дзе ўключана аздараўленне.

"Яшчэ да крызісу я заўважыла, што значна больш выгадна турыстам прапаноўваць, так званы" канструктар ": чалавек аплачвае толькі кошт нумара і па прыездзе дадае тыя паслугі, якія яму цікавыя - сняданак, спа, трэнажорная зала, альбо поўны пансіён. Трэба пакінуць магчымасць купляць харчаванне не толькі па кошце шведскага стала, але і асобна яечню, бульбу-фры, колецца. гэта дасць магчымасць людзям выдаткаваць менш грошай - у залежнасці ад катэгорыі гатэля прыкладна на 30% гэта будзе больш выгадна ", - патлумачыла яна.

Аб коронавирусе

З пачатку пандэміі коронавирусом ў свеце заразіліся больш за 3,1 млн чалавек, звыш 220 тыс. Памерлі. У Расіі, па звестках федэральнага аператыўнага штаба па барацьбе з коронавирусом, зарэгістравана 106 498 выпадкаў заражэння, ачунялі 11 619 чалавек, памерлі 1 073. Урад РФ запусціла ресурсдля інфармавання аб сітуацыі ў краіне.

Radisson Hotel Group аб'яўляе аб падпісанні 15 новых гатэляў у рэгіёне EMEA (Еўропа, Блізкі Ўсход і Афрыка) у II квартале 2020 года. Новыя пагадненні пацвярджаюць сур'ёзную нацэленасць Групы на рэалізацыю амбіцыйнага пяцігадовага плана развіцця. Radisson Hotel Group працягвае пашыраць архітэктуру сваіх новых брэндаў і ўмацоўваць прысутнасць у рэгіёне EMEA.

Элі Юнес (Elie Younes), выканаўчы віцэ-прэзідэнт і дырэктар па развіцці Radisson Hotel Group, адзначыў: «Наш бізнес грунтуецца на доўгатэрміновых адносінах, аснова якіх - давер і адказнасць. Мы пашырылі прысутнасьць на тэрыторыі Украіны, Італіі, Францыі, Аўстрыі, Грэцыі, Расіі, ААЭ і Афрыкі. Усё гэта стала магчымым дзякуючы актуальнасці брэндаў Radisson Hotel Group і самаадданай працы каманды кампаніі. Мы ўдзячныя уладальнікам гатэляў за давер, аказаны нашым брэндам і супрацоўнікам ».

- Адкрыццё шасці новых гатэляў у Афрыцы павялічыла агульная колькасць гатэляў на гэтым кантыненце амаль да 100 у 32 краінах.

- Умацаванне пазіцыі Radisson Hotel Group як найбуйнейшага міжнароднага гасцінічнага аператара на тэрыторыі Украіны: у агульнай складанасці адкрыта і знаходзяцца ў стадыі будаўніцтва 7 гатэляў на 1355 нумароў.

- Падпісанне двух новых гатэляў на самым вядомым гарналыжным курорце Італіі дазволіла павялічыць партфель Radisson Hotel Group да 10 адкрытых і якія знаходзяцца на этапе будаўніцтва гатэляў.

- Новы гатэль Radisson Blu на маляўнічым востраве Санторини - адным з самых папулярных курортных напрамкаў свету.

Улетку 11 расійскіх гарадоў прымуць чэмпіянат свету па футболе. У рэгіёнах поўным ходам ідзе рэканструкцыя старых і будаўніцтва новых гатэляў. Асабліва - там, дзе раней не сутыкаліся з вялікай цікавасцю турыстаў. Расказваем пра новыя гасцініцах, пабудаваных адмыслова да ЧС-2018 і адобраных ФІФА. Паехалі!

Прайшлі адборачны этап

Перш чым размяшчаць балельшчыкаў і спартсменаў, расійскія гатэлі - і новыя, і старыя - павінны былі прайсці абавязковую класіфікацыю ў адпаведнасці з патрабаваннямі ФІФА.

Спіс доўгі: да прыкладу, плошча нумара ў четырёхзвездочной гасцініцы павінна быць мінімум 22 квадратных метраў, у пяцізоркавым - мінімум 26.

У нумарах гатэляў павінен быць бясплатны бесперабойны доступ у інтэрнэт, міні-бар і кандыцыянер, фен і ўсе неабходныя прыналежнасці ў ваннай, тэлеканалы на англійскай, нямецкай, французскай і іспанскай мовах.

Персанал гасцініц павінен казаць мінімум на дзвюх мовах, уключаючы абавязковы англійская. На тэрыторыі гатэляў чэмпіянату 4 * і 5 * павінны быць фітнес-цэнтр, салон прыгажосці, хімчыстка, бар, рэстаран, перагаворныя і канферэнц-залы.

І гэта толькі стандартныя патрабаванні да гатэляў высокай катэгорыі. А ёсць яшчэ вельмі вялікія пералікі характарыстык для гасцініц, якія абслугоўваюць каманды, арбітраў, віп-гасцей, якія прымаюць матчы групавога турніру, паўфіналу і фіналу.

Так ці інакш, гарады-ўдзельнікі ЧС-2018 з гэтым быццам бы справіліся. У выніку на афіцыйнай старонцы ФІФА з'явіўся. Больш за палову нумароў у іх ужо цалкам забраніравана. Расказваем пра новыя гатэлях, пабудаваных да ЧС-2018.

Чатыры гатэля для Ніжняга

У Ніжнім Ноўгарадзе да чэмпіянату пабудавалі чатыры новыя гатэля. Тры з іх працуюць пад міжнароднымі брэндамі.

Пятизвёздочныйнаходится ў 15 хвілінах язды ад стадыёна «Ніжні Ноўгарад» і двух хвілінах хады ад крамля. У нумарах ёсць wi-fi, можна кругласутачна замовіць ежу. На тэрыторыі працуюць фітнес-цэнтр, масажны кабінет і студыя аэробікі. Словам, усё, што трэба і турысту, і спартсмену. Кошт пражывання на час мундыяля - ад 7 900 рублёў за ноч.

Яшчэ адзін пачатковец - чатырохзоркавым. Ён знаходзіцца крыху далей ад крамля - ​​у 20 хвілінах хады. На тэрыторыі ёсць рэстаран і фітнес-цэнтр. Усе нумары абсталяваны плоскімі тэлевізарамі са спадарожнікавымі каналамі, неабходнымі лазневымі прыладамі, фенам і кандыцыянерам. Гатэль настолькі добры, што на пачатак чэмпіянату не засталося свабодных месцаў.

Гасцінічная калекцыя Ніжняга папоўнілася і двума трехзвёздочными аб'ектамі. Адным з іх стаў отельв гістарычным цэнтры. У гасцініцы ёсць кругласутачны лобі-бар, трэнажорная зала і бясплатны wi-fi. На чэрвень кошт размяшчэння ў гатэлі пачынаецца ад чатырох з паловай тысяч рублёў за ноч.

Летні сезон пачынаецца фактычна адразу пасля травеньскіх святаў, а пэўнасці з адкрыццём межаў і міжнародных напрамкаў ўсё яшчэ няма. У такой сітуацыі, а таксама з-за цяжкасцяў з уездам у іншыя краіны, расейскія аматары марскога адпачынку несумненна звернуць сваю ўвагу на ўнутраныя прапановы, асабліва ўлічваючы тое, што большасці не ўдалося ў мінулым годзе паўнавартасна адпачыць і вывезці дзяцей на мора.

Пералічоны некаторыя прапановы і навінкі на марскіх узбярэжжах Расіі, на якія варта звярнуць увагу ў гэтым годзе.

Анапа

Турэксперты адзначаюць, што ў гэтым годзе ў рэгіёне з'явіліся новыя прапановы ў катэгорыі гатэляў пяць зорак, якіх так не хапала ў апошнія гады. Якаснае харчаванне, паслугі аніматараў, уласны пляж, спецыяльныя меню для дзяцей, закрытая тэрыторыя, развітая структура, наяўнасць адкрытага басейна - большасць гатэляў прадугледзела гэтыя асноўныя патрабаванні гасцей, асабліва сямейных, у пераліку якія прадстаўляюцца паслуг. Пры гэтым гатэляў з сістэмай «усё ўключана» стала яшчэ больш.

Мы выкарыстоўваем печыва
Мы выкарыстоўваем файлы cookie, каб гарантаваць, што мы даем вам лепшы вопыт на нашым сайце. Выкарыстоўваючы вэб-сайт, вы згаджаецеся на выкарыстанне намі файлаў cookie.
Дазваляюць печыва